SjONG 2017

sjongBisto tusken de 12 en 19 jier? Twifelje net, jou dy wer op! Dat kin oant 1 maart. SjONG is in geweldige kâns: in eigen videoklip op YouTube meitsje litte, muzikale help krije fan Raynaud Ritsma en Janneke Brakels, optrede by Omrop Fryslân, yn kontakt komme mei sjueryleden Elske DeWall, Tet Rozendal en Piter Wilkens. SjONG has it all! Twa jier lyn is ús skoalband Kings of Diamonds twadde wurden. Opjaan kin fia it oanmeldformulier op de webside. Tsjek foar mear ynfo ek de flyer-SjONG2017-1